COMMITTEES(2014・2015)Academic information
CHAIR  : Hiroto Ito
MEMBER: Sumie Ikezaki, Michiya Ito, Takao Orii, Hidehisa Soejima, Kazue Nakajima,
Kiyohide Fushimi, Michiko Moriyama, Tetsuo Yamashita, Mitsuaki Yamamoto

Editorial
CHAIR  : Shunya Ikeda
MEMBER: Yasuko Ogata, Kimiko Katsuyama, Koichi Kawabuchi, Hitoshi Terasaki,
Shigeki Nakayama, Nobuhiko Yasuda

Education
CHAIR  : Yuichi Imanaka
MEMBER: Shunya Ikeda, Kiyomu Ishikawa, Yoshio Uetsuka, Yasuko Ogata,
Masayuki Kitamura,Katsunori Kondo, Masatoshi Shiraga, Hiroshi Takyu,
Toshiki Mano, Mitsuaki Yamamoto, Kimio Yoshimura, Ippei Watanabe

Research
CHAIR  : Shigeki Nakayama
MEMBER: Takao Orii, Hiroyuki Sakamaki, Hitoshi Terasaki,
Tomohiro Hirao, Kunichika Matsumoto

Organization
CHAIR  : Takashi Fukuda
MEMBER: Yumiko Katsuhara, Hiroyuki Sugawara, Takahiro Souma, Takao Tashiro,
Hitoshi Terasaki, Keio Tone, Kenshi Hayashida, Takeshi Yamamoto

Internationl
CHAIR  : Yoshio Uetsuka
MEMBER: Koichi Ito, Yuichi Imanaka, Jun Uda, Chisato Hamashima, Toshiki Mano